هنرهای نمایشی

تئاتری که “شهر هرت” شده است

به گزارش باکس افیس ایران: تئاتر ایران این روزها در حالی که کرونا جولان می دهد، وضعیت "شهر هرت" را پیدا کرده است. با آغاز همه گیری کرونا خانواده تئاتر...