>  سینمای جهان

فقیر

زندگی به سبک «انگل»

به گزارش باکس افیس ایران: «انگل» آشکارا راجع به طبقات اجتماعی است؛ نزاعی همیشگی میان فقیر و غنی، میان سرمایه‌دار و طبقه کارگر و میان رئیس و مرئوس که در...