سریال

معرفی عوامل سریال پوست شیر

به گزارش باکس افیس ایران: پوست شیر سریال نمایش خانگی ایرانی در ژانر درام جنایی به کارگردانی جمشید محمودی و نویسندگی رضا بهاروند و جمشید محمودی است که در سال ۱۴۰۱ از شبکه اینترنتی فیلم‌نت به نمایش درآمد

عوامل پوست شیر
نویسندگان؛جمشید محمودی،رضا بهاروند
تهیه کننده : نوید محمودی
کارگردان:جمشید محمودی
بازیگران:هادی حجازی فر،پانته آ بهرام،مهرداد صدیقیان،علیرضاکمالی،پردیس احمدیه ، ژیال شاهی ،شهاب حسینی ،
بابک کریمی
بهزادخـلـج
علیرضا استاد ی
سعیددشتی
بهرام ابراهیمی
آناهیتا افشـار
رویـا جـاو یـدنیا
احسان امـانـی
علـى اوسـیـونـد
فریدسجادی حسینی
فـاطـمـه شـکـری
میثم مـجـاوری
رامین راسـتـاد ،محمدرضاسروستانی
پیمان مقدمی
پیمان پازوکـی
سید جمشید حسینی
فاطمه جـمشـیـدی لطف هللا سیفى
مسیـح کـاظـمى
وحیـدشـیـخـار
داریـــــــوش اشرفـی آیـت تـوحـیـد
سیـلـا قـاسـمـی
حـاتـم مـشمـولـى
اسـمـاعـیـل خـزالـی
بـابـک هـوشمنـدی
سـاراپـورداجـو
رضـابـای
میـــادهـنـوی
رهـا مـانـی
مرتضی خانجانی
کیوان ساکت اف
درسا شیــرازی
افسانه تهرانچی
حسین اشتهارد ی
هلن نفیلو
شادی شاه علی
نیـوشا اخـشى
حسین دم یرچی
گروه کارگردانی
فازیک
دستیار اول کارگردان حسین خضوعی
برنامه ریز ن یلوفرکوخـالـی
دستیار دو کارگردان علی رضا رمضان ی
دستیارسه کارگردان پیمان پازوکی
منشی صحنه پونه خامین
فاردو
دستیار اول کارگردان وحی دشیخلر
برنامه ریز نوشین شکری
دستیار دو کارگردان محمدرحمانی
دستیار سه کارگردان حسی ن دمیرچی
دستیار برنامه ریز نازنی ن شانه ساز
منشی صحنه مهال معصومی نژاد
گروه کارگردانی
با تشکراز سیامک مردانه سـروش مـردانـه
غـزل مـعـصـومی
جعفرناملی
حمیدرضا علیـهـور
سیناب یگی
مـهـرانـه سـلـطـانی
محمدحسین ناصری
مهدی حسین ی بهـنـام مـسـعـودی
نـویـد کـریـم پور مسعود براهیمی
محمد شیرازی ارش خـبـاطـان
وحید عبدالمجیدی فاطمه جمشی دی
سینا محمـودفـر
گروه فیلمبرداری
مدیرفیلمبرداری مرتـضـى غـفـوری
دستیار اول فیلمبردار امید هللا وردی
سرپرست گروه فیلمبرداری سامان فطرت
گروه فیلمبرداری: محمدجوادرستگار محسن بجنوردی| جواد دانش ارضا محمودی
حمید فرهاد ی امیرعلی نص یری| سجاد صباغ فرشی| سام غفوری
مسئول دورب ین: داریوش معصومی
باتشکراز: احسان خدارحمی بابک سعیدی محمدحسین دوسا س یدمرادی حمی دروحی
مسئول برق کریم: جانبخش سف ید کمر
تامین تجهیزات فیلمبرداری: رضاطهمورث | مجتب ی طهمورث
تصویربرداری هوایی: پاشارهمتی
گروه همتی
تـدویـن :سـارااهـنـى
دستیـار :سـروش طـالیی
استودی و آسمان پرواز فیلم
گروه صداگذاری
طراحی و ترکیب صدا حسین قورچیان
صداگذار :مهیارسلیـمی
استودی و سی پان
گروه صدا
مدیرصدابرداری: امیرشاهورد ی
دستیاران : محمدرضا انصاری
شهرام جلیلیان
یزدان :خلیل اللهی
فازدو
صدابردار :سیوان محمودی
دستیاران :جواد الماسی ،محمدرضا نوری
گروه صحنه
طراح صحنه: مهدی موسوی
صحنه آرا :احمد عبدالهی
دستیار طراح قـاسـم مـربـی
مدیرصحنه و گرافیست :وحی د ساالرکیا
دستیارصحنه :صادق نورانی عرفان اعتباری
با تشکر از حب یب کری م زاده | جواد داوودی
گروه دکور
سرپرست؛ علی مهری جعفر آبادی
گروه دکور: محمـد علـی زاده | ابراهیم محمد علی پور
سعید حن یفه زاده | حمید صالحی
احمد رحمت زاده | محمد تقی لوشکان ی
قربانعلی شفاقی محمدمهدیخانی
تـولیـد
مدیرتولی د
فازیک فازدو
امیرنشاط وحیـدمـشـاری
جانشی ن تول ید س یدمی ثم صفوی
گروه چهرهپردازی
طراح چهره پردازی علیـم فــــرایـن
سـرپـرسـت اجرا شهـابرضـوی
مجری گریم بانوان ساق ی سهراب منش
مجری گریم آقایان رضـاحـیـدری
گروه موسیقی
موسیقی: بامداد افشار
ویلنسل و کر: نیوشا قربان ی
ویلن، ویلن آلتو، بی انونمدی اسـوکهزادی
پیانوالکتریک: نیلوفر قربانی
گیـتـاربـاس: پوی اشمالی
پرکـاشـن: آرش والـی
کالرینت :عـلـى انـوری
تـرومـپـت: ماهان محمدی
ضبط ومیکس: استـدیـواتـاق
باتشکراز حسام گرشاسبی
گروه جلوه های ویژه بصری
طراح و سرپرست امین پهلوان زاده
مدیر اجرایی و سرپرست سه بعدی عرفان شیخ هرندی
مدل سازی سه بعدی امین استاد ابراهی م
رندر سه بعدی محمد امامی
انیمت و ساخت س یاالت رضا درو یش فراش
کامپوزیت غزل کریمی مریم د یهول
مت بینت مرضیه بران ی
پشتی بان فنی نریمان امیری
گروه لباس
طراح لباس شیده محمودزاده
دستیار طراح مهرداد نوری
دستیار لباس نیلوفرملکی
باتشکراز حمیده ش یرازی
نیـازگـرکـالـی
جلوههای و یژه میدانی
فازیک مرتضی رمضانی
فازدو آرش آقا بیک
طراح جلوه های ویژه می دانی
سرپرست: امیر آقا بی ک
دستیاران : رضا شفیع ی | علی سرمدی
مهدی باقر نهاد | میالد قرباغ ی
طراح بدلکاری :امیرحسین خنجری
باتشکراز امیربدری
البراتواردیجیتال
اصالح رنگ ونور: فری دجاللی
دستیار: سارا احترامی
مسترینگ وکامفورم : نیمارضا یی
عکس فتاح ذی نوری | الناز نص یری
گروه تیتراژ
طراح تیتراژ: مجید ی وسف زاده
تصویرساز: محمد فالحت
طراح گرافیک :رشید رهنما
طراحی حرکت: سامان ارشدی
فیلمبردار پشت صحنه: مهسا داداش زاده
گروه تدارکات
مدیرتدارکات مهدی عباسی پور
دستیاران تدارکات: مهدی بختی اری عباس مبهوتی ان میالد عباسی اور اس
همیاران تدارکات؛ علیرضا تاجیک داوود کریمی امیرحسین نثاری
بهنام مهد ی پور حسن زنگنه حمی د نصرآبادی سامان سبزعلی علیرضا کمالی
محمدرضا حاج معصوم مصطفی سلطان ی زاده
مدیرمالی: سمیه آقا مرادی
حسابدار: رضا ذبیح ی فرد
امور دفتری: حمیدرضا گرمی محمدعلی مرشد
تامین خودرو صحنه: مرتضی شارعی | عل ی شاه محمدی | قنبری
مشاورانتظامی؛ سرهنگ محمدرضا راسخ
کارشناس پزشکی: دکتر علی رضا یارقلی
ناظر پروتکل های بهداشتی: دکتر معصومه پورفرد
دستیار: فرزانه اکبری اسمیه پورفرد احمد بایرامی
هنروران
مسئول هنروران: حمی د بخشی مریم باجول ازهرا بهزادی مقدم
مسئول هنروران شمال: ابوذر استانی
مسئول هنروران و یژه: رحمت نوری
اکسسوار
تامین اکسسوار؛ سعیدحس ینی حسین حسی نی آسمان پرواز فیلم
دستیاران :ملیکا الهه برنا| خوش کالم
محسن حسین ی هست ی حس ینی
بهزاد کثیری
حمل ونقل
مسئول حمل و نقل بهنام ترحمی
حمل و نقل: احمدمصدی می ثم نثاری اسماعیل بخت بهمن قاسمی حس ین عربلوا
حمیدحاج رفع حمی درضا پازوکی حم
به سید محمد ابوطالبی
علیرضا نادری مجتب ی ی محمدباقر رد محمدتبریز ی مرتضی بیطرف
مرتضی صادقی علوم هرعباس یان داوود شی بان ی اعلی غالمی قد یرزمانی کمال مهدی
زاده
دانیال غالمیان
سینه موبیل :على صدیق المیرصدیق ناهی اعلی حبیب هللا داورزنی جواده
سعیدهرایی احمد باقری
تهیه غذا: رستوران ۱۸ کی ترینگ برکت الهیه غذای کاچی
سایر بازیگران
زهـرا حـامـی
مهتاب وجدانی
آرام نیک ب ین
احسان امیـدی
على وفـاخـوله
حبیب اوجاری
علیرضا رمضـانـی
یاسمـن بـدوى
مهرنوش مقیمی کریـم حـمـادی
ارمـیـن قـدرتـی
دانیال رحیمی
شاهیـن نـوروزیان حسی ن زمانی
جالل خالفی
رضاحیدرپور
جـواد الـماسـی
وحید پیرمرادیان سعید کریمی
وحـیـدسـاالرکیا
علیرضا فرهنـاک
جلیل شادمان ی
محمدجواد شی خ
اسماعیل جلی اوند
مرتضی شریف
سهیل ایـمـانـلو
مرتضی کوهی
محسن امیری
مهرداد خورشیدی
وحید اکبری
مسعود جوب ین
سهراب کـولیـونـد پیمان مردانی
محمد رمضانی ب یان یگانه سی اهکل علیرضا شریعت ی
اسماعیل خوالـی مصطفی لطیفی حوله راستین شاکری
محمدرضا جاوی دپور
مهام هارون ی
هالی محسنی
بازیگران کودک
حسنا ب یات ی
ارشیدا درستکار
کولرحیدری
الهـدفـادری
ماهتیسا ی سندیده


بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند