فارابی

امضاء تفاهمنامه همکاری بین بنیاد سینمایی فارابی و گروه رسانه‌ای رداسکوئر روسیه

به گزارش باکس افیس ایران: بنیاد سینمایی فارابی در ادامه رویکرد تعاملی خود با شرکت‌های موثر در حوزه صنعت سینما تفاهمنامه همکاری مشترک با گروه رسانه‌ای رد اسکوئر به عنوان...