شنای پروانه

اعلام اسامی نامزدهای «کارگردانان فیلم اولی» جشن کارگردانان

به گزارش باکس افیس ایران:  اسامی نامزدهای اولین جشن بزرگ کارگردانان ایران در بخش بهترین کارگردان فیلم اولی اعلام شد. نامزدهای اولین جشن بزرگ کارگردانان ایران در بخش بهترین کارگردان...

کمتر از یک دقیقه