سنتور

طرز مستور منتشر شد

به گزارش باکس افیس ایران: آلبوم همنوازی سنتور، تار و عود «طرز مستور» با هنرمندی علی بهرامی فرد و هادی آذرپیرا در دسترس مخاطبان قرار گرفت. آلبوم همنوازی سنتور، تار...