آزردگان

موافقت شورای پروانه ساخت با ۲ فیلمنامه سینمایی

به گزارش باکس افیس ایران: شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ۲ فیلمنامه سینمایی موافقت کرد. شورای صدور پروانه ساخت مجوز ساخت ۲ فیلم سینمایی را صادر کرد....