>  موسیقی ایران

موسیقی

«شوق مستور» منتشر شد

به گزارش باکس افیس ایران: آلبوم موسیقی «شوق مستور» مشتمل بر اجرای آوازهایی بر اساس آواز بیات اصفهان سید حسین طاهرزاده از خوانندگان شناخته شده عهد قاجاری پیش روی مخاطبان...