دسته : معرفی فیلم

«گذشته» ششمین اثر اصغر فرهادی

باکس آفیس ایران : قدرت تخریب در اینجا به معنای حیاتی بودن اطلاعات و اتفاقاتی است که باعث بروز فاجعه می‌شوند. فرهادی در گذشته این ایده که بیننده از ماجرای اصلی...