امیر پورکیان

مخالفت ارشاد با «فرزندکشی»

به گزارش باکس افیس ایران: سید امیر سیدزاده می‌گوید مدیران ارشاد به دلیل حفظ آبروی خانواده زنده‌یاد بابک خرمدین نامه‌های همکاری برای تولید «فرزندکشی» را صادر نمی‌کنند. سید امیر سید...