دسته : اکران خصوصی

گزارش تصویری از اکران فیلم کتاب آشپزی

اکران خصوصی فیلم کتاب اشپزی

به گزارش باکس آفیس ایران:  صبـح چهارشـنبه سـوری، کیومـرث، آشـپز سـابق و راننـده فعلـی، دندان عقلش را می کشـد و با سـوارکـردن یک مسـافر عجیـب، درگیر ماجراهای غریبــی می شـود که...