فرزاد موتمن کارگردان سینما در صفحه اینستاگرامش نوشت:

در اغلب کشورهـایٔى که سینما دارند ، فیلمهـایٔى و فیلمسازانى ، در جشنواره هـاى جهـانى جوایٔزى دریافت میکنند(خیلى بیشتر از کشور ما). بیاد ندارم در جایٔى تصویر کارگردانى در حاشیه بزرگراهـهـا بنر یا بیلبورد شده باشد . پیشنهـاد “کانون کارگردانان سینماى ایران” از این جهـت شرم آور است که دنباله روى فضاى تصنعى جنجالى سرسام آور حاکم بر جامعه ماست ، در حالیکه در واقع ما باید خواهـان بازگشت به فضا و جامعه اى طبیعى تر باشیم که در آن یک فیلمساز ، یک فیلمساز است ، نه چیزى بیشتر از آن و البته نه چیزى کمتر .